پرداخت علی الحساب

پرداخت علی الحساب
نام شرکت : نام نماینده : نام پروژه :
از تاریخ : تا تاریخ : مبلغ :
علت :