فهرست سرویس های کیف پول کرامت

تعداد سرویس ها برابر است با : 5
ردیفشناسهنام سرویسفعال
1 1خرید مواد غذایی
2 2خرید لوازم خانگی و کالای دیجیتال
3 3فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
4 4بانک اطلاعات قدیم
5 5اخذ بیمه نامه